Hodnocení rizik

Hodnocení rizik se považuje za nový přístup k BOZP.

Jedná se o:

 • nástroj systému řízení BOZP,
 • klíčový prvek ovlivňování,
 • dobrý nástroj prevence (pomáhá odhalit, co nám hrozí),
 • nová motivace výchovy zaměstnanců (ovlivňuje chování zaměstnanců, zapojuje je do prevence).

Provádí se filozofie prevence, filozofie ochrany zaměstnanců, filozofie prosazování BOZP = zcela nová filozofie BOZP.

Prevence

Je založena na předcházení vzniku nedostatků na zavedení systémových nástrojů (politika BOZP, program její realizace, hodnocení rizik, systém kontrol, komunikace aj.) Hodnocení rizik musí být schopnost identifikovat a vyhodnotit to co při práci skutečně ohrožuje osoby, prostředí nebo majetek a nespoléhat se jen na předpisy. Kromě technické bezpečnosti nesleduje i chování člověka a předcházení jeho chybám. Je nutné vždy provést všechna možná opatření k tomu, aby k nežádoucí události nedošlo, ale stejně tak i připravit se na situaci, kdy k nežádoucí události dojde.

Ochrana zaměstnanců

Týká se všech faktorů souvisejících s prací nejen bezpečnosti a ochrany zdraví, ale i pohody při práci, sociální ochrany, pracovních podmínek, mezilidských vztahů zátěže apod.

Prosazování BOZP

Spočívá v poradenství, kampaních a programech podpory. Týká se činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, vedoucích zaměstnanců a organizace BOZP v podniku. Dále spočívá v úloze vzdělávání, které se neomezuje jen na provádění školení, ale pokračujícím trvalým vyžadováním dodržování bezpečnostních pravidel, kontrolou, důsledností atd. Je nutná i ekonomická motivace.

Hodnocení a vyhledávaní rizik zpravidla provádí odborně způsobilá osoba v BOZP  

Povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik Povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik

Předpokladem odborně způsobilé fyzické osoby je:

 • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a
 • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je osvědčení. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.


Zaměstnává-li zaměstnavatel:

 • nejvýše 25 zaměstnanců – může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
 • 26 až 500 zaměstnanců – může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
 • více než 500 zaměstnanců – zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

 • Poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli.

 • Zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob.

 • Poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace
  • o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví,
  • podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost:
  • při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích,
  • k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců,
  • při výběru a volbě ochranných zařízení.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK