Nařízení CLP

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení "CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP

Klasifikace chemických látek a směsí
 

Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti:

Třídy nebezpečnosti – fyzikálně-chemické

 • Výbušniny ·
 • Hořlavé plyny·(včetně chemicky nestálých plynů)
 • Aerosoly (dřív Hořlavé aerosoly)
 • Oxidující plyny·
 • Plyny pod tlakem·
 • Hořlavé kapaliny ·
 • Hořlavé tuhé látky·
 • Samovolně se rozkládající látky·a směsi
 • Samovzápalné kapaliny ·
 • Samozápalné tuhé látky ·
 • Samozahřívající se látky a směsi·
 • Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny·
 • Oxidující kapaliny·
 • Oxidující tuhé látky·
 • Organické peroxidy·
 • Látky a směsi korozivní pro kovy

Třídy nebezpečnosti – pro zdraví

 • Akutní toxicita·
 • Žíravost / dráždivost pro kůži ·
 • Vážné poškození očí / podráždění očí·
 • Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest·
 • Mutagenita v zárodečných buňkách·
 • Karcinogenita ·
 • Toxicita·pro reprodukci
 • Specifická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice·
 • Specifická toxicita pro cílové orgány – opakovaná expozice ·
 • Nebezpečnost při vdechnutí

Třída nebezpečnosti pro životní prostředí

 • Nebezpečnosti pro vodní prostředí

Doplňková třída

 • Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

Značení chemických látek a směsí
 

Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou látku nebo směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

 • obchodní název látky nebo směsi,
 • obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo, je-li dodavatelem právnická osoba, nebo obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, a telefonní číslo dodavatele, je-li dodavatelem podnikající fyzická osoba,
 • chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi ve tvaru jednoho z názvů uvedených v seznamu a v souladu s prováděcím právním předpisem; pokud látka není v seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
 • výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem,
 • standardní věty o nebezpečnosti H věty
 • pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.,
 • hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou k prodeji spotřebiteli
 • náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou látku nebo směs a látku nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené prováděcím právním předpisem.

Nové symboly pro značení chemických látek a směsí

Symboly pro značení chemických látek a směsí podle CLP

Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP

H- věty H – věty
P-věty P – věty
P-věty Úvodní pokyny k nařízení CLPTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK