Bezpečnostní značky

Podrobné požadavky na bezpečnostní značky, značení a signály stanovuje Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a dále Zákon č. 309/2006 Sb.

Pracoviště, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je nutné vybavit bezpečnostními značkami a značením.

Zákazové značky Zákazové značky

Výstražné značky Výstražné značky

Příkazové značky Příkazové značky

Informativní značky Informativní značky

Požární značky Požární značky

Bezpečnostní signály Bezpečnostní signály


Bezpečnostní značky

Koupit bezpečnostní značky v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Piktogram na značce musí být jednoduchý a srozumitelný bez zbytečných podrobností. Značky musí být vyrobeny z odolného materiálu, při snížené viditelnosti musí být osvětleny nebo vydávat světlo. Rozměry značek musí umožnit jejich viditelnost a rozeznatelnost z přiměřené vzdálenosti. Dodatkové tabulky mají černý text na bílém pozadí. Tvar tabulky musí být pravoúhelník, který nesmí obsahovat žádný grafický symbol. Tabulka musí být umístěna pod bezpečnostní značkou nebo jako část této značky.

Umístění značek a signálů Umístění značek a signálů

Značení nebezpečných chemických látek Značení nebezpečných chemických látek

Bezpečnostní barvy

 
Základ značek a světelných signálů tvoří mezinárodně dohodnutá barva, kontrastní barva a geometrický útvar.

 • ČERVENÁ – zákaz, stůj
  Kontrastní barva: bílá
 • MODRÁ – příkaz
  kontrastní barva: bílá
 • ŽLUTÁ – výstraha, riziko nebezpečí
  Kontrastní barva: černá
 • ZELENÁ – bezpečí
  Kontrastní barva: bílá

Související legislativa

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu. Pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie, musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být udržované a kontrolované tak, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti. V případě nutnosti musí být nahrazeny jinými.

Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

Při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna:

 • nesprávnou volnou
 • nedostatečnou údržbou
 • nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost.


Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů mají viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. Trvalé komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud nejsou opatřeny vhodným ohrazením nebo chodníky.

Podmínky umístění značení:

 • omezit umístění většího počtu značek blízko sebe,
 • nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje,
 • nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny,
 • nepoužívat dva zvukové signály současně,
 • nepoužívat zvukové signály při vysoké hladině okolního hluku,
 • kontrolovat funkčnost světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu,
 • uvést světelné značky a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu.

Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubní vedení, které tyto látky nebo přípravky dopravují, musí být po celou dobu jejich skladování nebo přepravy označeny piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo přípravku.

Značky označující nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubní vedení, které tyto látky nebo přípravky dopravují, nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení. Značky na potrubním vedení se umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno více nebezpečných chemických látek nebo přípravků, musí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady většího počtu nebezpečných chemických látek nebo přípravků musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK