§ 14

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Při provádění montáží a oprav zařízení musí být dodržovány právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a případné specifické požadavky výrobce na způsobilost osob provádějících montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení. Za montáž je považován i pravidelný servis.

§15/1

Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž a opravu vyhrazeného plynového zařízení zajišťuje průvodní a technickou dokumentaci v českém jazyce v souladu s požadavky na kompletnost a rozsah, stanovenými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • provedení příslušných revizí a zkoušek,
  • provedení revizí v případě oprav, pokud to stanoví jiné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • podklady pro zpracování provozní dokumentace v českém jazyce,
    provedení prohlídky za účelem ověření kompletnosti, neporušenosti a bezpečnosti vyhrazeného plynového zařízení bezprostředně před jeho uvedením do provozu (spuštěním),
  • zaškolení osob provádějících obsluhu vyhrazeného plynového zařízení v souladu s požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného plynového zařízení.

§15/2

Doklady předá právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž vyhrazeného plynového zařízení spolu s příslušnými podklady pro zpracování místního provozního řádu v souladu s požadavky a v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§15/3


K dokončené montáži nebo opravě vyhrazeného plynového zařízení právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení vede a uchovává průvodní technickou dokumentaci nejméně po dobu 10 let v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
§15/4

U montáže a opravy vyhrazeného plynového zařízení, kde hrozí riziko úniku hořlavého, toxického nebo žíravého plynu, vypracuje právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení technologický postup prací, pokud právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nestanoví jinak.
§15/5

Provádí-li se montáž nebo oprava na již provozovaném vyhrazeném plynovém zařízení, poskytne provozovatel právnické nebo podnikající fyzické osobě provádějící montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dokumentaci o zařízení pro přípravu technologického postupu, provedení montáže a opravy a pro případné doplnění a úpravy této dokumentace.

§15/6

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob pro montáže a opravy:

  • Osobou odborně způsobilou k samostatnému provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám, která absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na charakter práce. Absolvování zaškolení se týká i opakovaných zkoušek odborné způsobilosti (prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona).
  • Absolvování zaškolení v případě opakovaných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i systémem průběžného vzdělávání v rámci odborného plynárenského vzdělávání, organizovaným příslušným autorizovaným společenstvem registrovaným u Hospodářské komory České republiky.
  • Pracovníci, kteří nemají odbornou způsobilost, smějí provádět montážní práce jen pod dohledem a odpovědností pracovníků, kteří tuto odbornou způsobilost mají.

§ 11

Legislativa