Dětská hřiště

Podmínky provozování dětských hřišť upravuje Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška č. 238/2011 a související technické normy ČSN EN 1176.

Venkovní hrací plocha je plocha, která je určená pro hry dětí určité věkové skupiny, má svého provozovatele a byla pro tento účel kolaudována příslušným stavebním úřadem.

Takové plochy podléhají státnímu zdravotnímu dozoru a kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních norem provádějí orgány ochrany veřejného zdraví (KHS). Zaměřují se při nich na dodržování provozního řádu, provádění údržby, zabezpečení pískoviště proti znečištění a popřípadě zajišťují laboratorní vyšetření písku prostřednictvím státem akreditovaných laboratoří.

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad stanovené hygienické limity. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.

Příklad provozního řádu dětského hřiště
Příklad provozního řádu dětského hřiště.
 

Na dětském hřišti by měl být umístěn znak (piktogram) poskytující tyto informace:

 • Telefonní číslo k přivolání záchranné služby.
 • Telefonní číslo pro spojení s údržbou.
 • Název dětského hřiště.
 • Adresa dětského hřiště.

Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z dětského hřiště určené veřejnosti a záchranné službě by měly být kdykoliv přístupné a prosté překážek.

Informace o úrazech, o nichž byl uvědomen provozovatel, je nutno zaznamenat na formulář Formulář pro zaznamenávání úrazů.

Kontrola a údržba

 
Aby se předešlo úrazům, měl by majitel nebo provozovatel zajistit, aby byla prováděna kontrola a údržba každého dětského hřiště. Měl by zohlednit místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Plán by měl obsahovat seznam částí, které je třeba kontrolovat v rámci různých kontrol, jakož i metody kontrol.

Jestliže byly v průběhu kontrol objeveny závažné neshody ohrožující bezpečnost, měly by být bezodkladně odstraněny. Pokud to není možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním. Pokud je část zařízení odstraněna ze hřiště, např. za účelem jeho údržby, je nutné veškerá kotvení nebo základy odstranit nebo zakrýt a místo zabezpečit.

Běžná vizuální kontrola Běžná vizuální kontrola

Provozní kontrola Provozní kontrola

Roční hlavní kontrola Roční hlavní kontrola

Běžná údržba Běžná údržba

O všech činnostech, které jsou součástí řízení bezpečnosti by měli být vedeny záznamy.

Herní prvky na dětských hřištích

 
Houpačky Houpačky

Skluzavky Skluzavky

Lanové dráhy Lanové dráhy

Kolotoče Kolotoče


Související legislativa

 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Formulář by měl zahrnovat tyto údaje:

 • datum a čas nehody,
 • věk a pohlaví postiženého, popis oblečení včetně obuvi,
 • zařízení související s nehodou,
 • počet dětí na hřišti v době nehody,
 • popis nehody,
 • utrpěná poranění včetně postižených částí těla,
 • podniknutá opatření,
 • výpovědi svědků,
 • všechny následné úpravy nářadí.

Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví. Pro dětská hřiště intenzivně využívaných nebo vystavená vandalství může být nezbytná denní prohlídka tohoto typu.

Provozní kontrola je podrobnější kontrola ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by měla být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce. Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Roční hlavní kontrola se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, po jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření, povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze a jakýchkoliv změnách z provedených oprav nebo dodatečně daných nebo vyměněných částí.

Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohu ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.

Běžná údržba zařízení dětského hřiště a povrchů by se měla sestávat z preventivních opatření, která udrží úroveň jejich bezpečnosti.

Opatření by měla zahrnovat:

 • utažení upevňovacích prvků,
 • obnovení nátěru a nová úprava povrchů zařízení,
 • údržba všech povrchů tlumících nárazy,
 • promazání ložisek,
 • označení vybavení a účelem indikace výšky náplní sypkého materiálu,
 • čištění,
 • odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťováních příměsí,
 • obnovení sypké náplně na její správnou úroveň,
 • údržba volných ploch.


Je třeba se vyhnout opravám za provozu, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků údržby nebo veřejnosti.

Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly ovlivnit zásadně bezpečnost zařízení, lze provádět pouze po dohodě s výrobcem nebo zodpovědnou osobou.

Houpačka je mobilní zařízení, kterého je hmotnost uživatele nesena čepen nebo kloubní spojem.

Houpačky musí být označeny, značení musí být umístěno na houpačce na viditelném místě, tak aby bylo viditelné i po smontování houpačky.

Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1176-2.

Je konstrukce s nakloněným povrchem, na který se uživatel klouže.

Přístup k startovnímu úseku musí být pomocí žebříku, schodů nebo jiného zařízení pro stoupání. U skluzavek začleněných do reliéfu, může přístup ke startovnímu úseku začínat přímo z vrcholu.

Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1176-3.

Lanovka je zařízení dětského hřiště, pomocí kterého se děti mohou pohybovat na laně užitím gravitační síly.

Nosná konstrukce a body upevnění lana musí být navrženy tak, aby odolali vypočtenému zatížení přenesenému na lano. Zde musí být zařízení regulující prověšení lana, a které pomůže udržovat jeho životnost. Sedadla musí být navržena tak, aby z nich mohl uživatel ihned a kdykoli sesednout.

Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1176-4.

Kolotoč je zařízení dětského hřiště určené pro více než jednoho uživatele, které se otáčí kolem středové svislé osy bez kmitání.

Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1176-5.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK