Dokumentace požární ochrany

Povinnosti související se zpracování dokumentace požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci PO, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o PO.


Zpracování dokumentace požární ochrany

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Dokumentaci PO tvoří:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí

Posouzení požárního nebezpečí Posouzení požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení PO Stanovení organizace zabezpečení PO

Požární řád Požární řád

Požárně poplachová směrnice Požárně poplachová směrnice

Požárně evakuační plán Požárně evakuační plán

Dokumentace zdolávání požárů Dokumentace zdolávání požárů

Řád ohlašovny požáru Řád ohlašovny požáru

Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě

Požární kniha Požární kniha

Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky

Součástí dokumentace PO je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických návodů a podmínek vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Zpravidla zpracovává a vede dokumentaci PO odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany, pokud není stanoveno jinak.

Součástí dokumentace je vždy uvedení místo a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

Dokumentaci PO schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

Kontrola dokumentace PO, včetně záznamu o jejím výsledku se provádí minimálně 1x za rok, zpravidla se provádí v rámci preventivních požárních hlídek. A dále vždy po každém požáru nebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Dokumentace PO se ukládá takový způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnanců, jichž se týká.
Vznikne-li pochybnost, zda resp. v jakém rozsahu má být zpracována nebo veden dokumentace PO, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.

Dokumentace PO, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace se předkládají ve dvou vyhotoveních.


Související legislativa

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK