Školení BOZP

Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím zaměstnavatel podle specifických podmínek a na záladě identifikace a zhodnocení rizik v organizaci.

Povinnost provádět školení bezpečnosti práce stanoví Zákoník práce Můžeme je rozdělit na:

 1. Nástupní školení a seznámení s pracovištěm.
 2. Opakovaná školení.
 3. Odborná školení.
 4. Mimořádná školení.

Nástupní školení BOZP

Provádí se při nástupu nového zaměstnance před vlastním zahájením pracovní činosti. Týká se také agenturních zaměstnanců, zaměstnanců na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činností (v přiměřeném rozsahu). Bez jeho absolvování nesmí zaměstnanec zahájit vlastní práci.

Obsah nástupního školení:

 • seznámení s právními předpisy k zajištění BOZP,
 • seznámení s vnitřními předpisy organizace tj. dokumentací BOZP,
 • politika a cíle BOZP organizace (pokud je stanoveno – je součástí systémů řízení BOZP),
 • pravidla BOZP na pracovišti – správná praxe, režimová a systémová opatření,
 • postupy při mimořádných událostech,
 • seznámení s riziky a zařazením prací do kategorie pro konkrétní pracovní pozici a s ochrannými opatřeními, specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika,
 • používání OOPP atd.,
 • seznámení s pracovním řádem – pokud je zpracován. Jeho zpracování je povinné pro státní organizace, obec, kraj, státní fondy, příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.
 • seznámení s pracovištěm – provádí zpravidla prezenčně nejbližší nadřízený, slouží k seznámení s konkrétními podmínkami na pracovišti (pracovištích) na kterých bude nový zaměstnanec vykonávat pracovní činnosti.

Rozsah školení pro vedoucí zaměstnance je větší a podrobnější vzhledem k tomu, že k jejich povinnostem patří vlastní zajišťování BOZP na pracovištích a kontrola jeho dodržování.

Teoretické školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo pověřený zaměstnanec, který má dostatečné znalosti minimálně na úrovní školení BOZP pro vedoucí zaměstnance (pracovníci HR, nadřízený vedoucí zaměstnanec apod.).
Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici a pracoviště. Nedoporučujeme používat „univerzální kurzy“.

Doklad o provedení nástupního školení obsahuje:

 • tématický plán a časový rozsah školení,
 • podpis školitele,
 • podpis školeného,
 • datum a místo provedení školení,
 • prohlášení školeného, že všemu porozuměl,
 • způsob ověření znalostí – může být i ústně.

Opakovaná školení BOZP pro zaměstnance

Obsah periodického školení pro zaměstnance:

 • vnitřní předpisy organizace tj. dokumentací BOZP,
 • politika a cíle BOZP organizace (pokud je stanoveno – je součástí systémů řízení BOZP),
 • pravidla BOZP na pracovištích – správná praxe, režimová a systémová opatření,
 • postupy při mimořádných událostech,
 • seznámení s riziky a zařazením prací do kategorie pro konkrétní pracovní pozici a s ochrannými opatřeními, specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika,

Školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec. Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici a jedná se o menší míru ohrožení při pracovních činnostech.

Četnost opakování školení není stanovena – určuje zaměstnavatel. Na pracovištích se zvýšeným rizikem doporučujeme opakování 1x za 12 měsíců a na pracovištích bez významných rizik 1x za 24 měsíců.
U menších firem a mikrofirem s nevýrobním charakterem doporučujeme použití e-learning..

Doklad o provedení školení (může být i podepsaná prezenční listina) obsahuje:

 • tématický plán a časový rozsah školení,
 • podpis školitele,
 • podpis školeného,
 • datum a místo provedení školení,
 • prohlášení školeného, že všemu porozuměl,
 • způsob ověření znalostí – může být i ústně.

Opakované školení BOZP pro vedoucí zaměstnance

Obsah periodického školení pro vedoucí zaměstnance:

 • vnitřní předpisy organizace tj. dokumentací BOZP,
 • politika a cíle BOZP organizace (pokud je stanoveno – je součástí systémů řízení BOZP),
 • pravidla BOZP na jemu podřízených pracovištích – správná praxe, režimová a systémová opatření,
 • postupy při mimořádných událostech, vyšetřování a provedení záznamu o pracovním úrazu,
 • seznámení s riziky a zařazením prací do kategorie pro svoji a podřízené pracovní pozice včetně ochranných opatření specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika,

Školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici a jedná se o menší míru ohrožení při pracovních činnostech.

Četnost opakování školení není stanovena – určuje zaměstnavatel. Na pracovištích se zvýšeným rizikem doporučujeme opakování 1x za 12 měsíců a na pracovištích bez významných rizik 1x za 36 měsíců.
U menších firem a mikrofirem s nevýrobním charakterem doporučujeme použití e-learningu.

Doklad o provedení školení (může být i podepsaná prezenční listina) obsahuje:

 • tématický plán a časový rozsah školení,
 • podpis školitele,
 • podpis školeného,
 • datum a místo provedení školení,
 • prohlášení školeného, že všemu porozuměl,
 • způsob ověření znalostí – doporučeno testem.

Mimořádná školení BOZP

 • při změně pracovního zařazení, druhu práce,
 • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • u zaměstnanců po delší pracovní neschopnosti nebo nepřítomnosti v práci.

Obsahová náplň školení není legislativně stanovena. Stejně tak není stanovena ani četnost opakování školení a způsob ověřování znalostí zaměstnanců. To vše stanoví zaměstnavatel.

Odborná školení

Zaměstnavatel zajišťuje školení stanovená zvláštními předpisy pro některé pracovní pozice např.

 • Svářeči
 • Vazači břemen.
 • Obsluha ZZ.
 • Jeřábníci.
 • Práce ve výškách.
 • Lešenáři.
 • Dřevoobrábění.
 • Obsluha tlakových nádob.
 • Neelektrikáři (dle vyhl.č.50/1978 Sb., § 3 – 4).
 • Elektrikáři (dle vyhl.č.50/1978 Sb., § 5 – 10).
 • Řidiči referentských vozidel.
 • Řidiči z povolání.
 • Řidiči motorových vozíků.
 • Obsluha kovových nádob na plyny (mimo svářečů).
 • Obsluha motorových řetězových pil.
 • Obsluha křovinořezů.
 • Obsluha plynových zařízení.
 • Obsluha stavebních a zemních strojů.
 • Pracovníci pracující s chemickými látkami.
 • Topiči nízkotlakých kotelen nad 50 kW.
 • Topiči parních a horkovodních kotlů.

Ověření znalostí školení

Ověření se provádí ihned po provedení školení. Jeho možné formy jsou:

 • Ústní ověření dotazem – školitel pokládá otázky, kterými si ověřuj, zda školení zaměstnanci obsah pochopili.
 • Písemný test – standardem je výběr z několika možností, kdy je jen jedna správně. Možné modifikovat.
 • Diktovaný test – školitel čte otázky, školení zaškrtávají v protokolu správné odpovědi, nebo je doplňují.—

Dokumentace o školení

 • Certifikát nebo prezenční listina – zde školený zaměstnance potvrzuje, že školení absolvoval, v plném rozsahu mu porozuměl a školitel potvrzuje ověření znalostí a svoji způsobilost školení provádět.
 • Tématický a časový plán školení – obsah školení a časový snímek školení.

Odborný výcvik

Součástí některých školení (BOZP i PO) je i odborný výcvik, ovládání zařízení, nácvik nouzových situací, simulace nehod a havárii, evakuaci. Pro vedoucí zaměstnance to mohou být i případové studie.

Srozumitelnost školeni

Forma a obsah školení musí být pochopitelné a srozumitelné pro cílovou skupinu. Musí také proběhnout v řeči, které školený rozumí.
Pro formu e-learningu je vyžadována počítačová gramotnost a dostupnost počítačů.


E-learningová školení bezpečnosti práce

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce.
§ 103

Odst.2
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a)při změně
1.pracovního zařazení,
2.druhu práce,
b)při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c)v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ddst. 3
Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu..

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK