Identifikace a hodnocení rizik

Podmínky a povinnosti týkající se identifikace a hodnocení rizik stanovuje Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb. a další předpisy.

Základní pojmy

 
Riziko je spojeno s pravděpodobností nebo možností škody. Je to očekávaná hodnota škody. Je to výsledek aktivace určitého nebezpečí, která vyústí v určitý negativní následek, škodu. V rizikologii je riziko definováno jako pravděpodobnost vzniku negativního jevu a jeho důsledky.

Nebezpečí je podstatná vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje), která může způsobit vznik škody, jako potenciální zdroj úrazu, tedy to, co může způsobit úraz.

Ohrožení je aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev – úraz nebo škodu.

Pojmy nebezpečí, ohrožení a riziko spolu velice úzce souvisejí. Nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko můžeme chápat jako míru tohoto ohrožení.

Máme-li tedy rizika řídit a omezovat, je nezbytné je poznat a vyhodnotit. K tomu slouží analýza rizika, která nám poskyte informaci o velkosti míry rizika.

Povinnosti zaměstnavatele z hlediska rizik Povinnosti zaměstnavatele z hlediska rizik

Základní otázky před hodnocením a analýzou rizik Základní otázky před hodnocením a analýzou rizik

Úroveň míry rizika

 
Nepřijatelné riziko

 • riziko, které překračuje akceptovatelnou úroveň danou použitou metodou,
 • takové riziko, které hrozí vznikem velmi závažného následku s relativně významnou pravděpodobností, anebo následků menší závažnosti ale s vysokou pravděpodobností,
 • takové riziko, které hrozí vznikem smrtelného úrazu anebo častého opakování úrazů ze stejných zdrojů a příčin.

Podmíněně přijatelné riziko (nežádoucí riziko)

 • riziko, které lze považovat za přijatelné pouze při dodržení stanovených preventivních opatření a tato akceptace je možná pouze po určitou omezenou dobu nutnou pro jeho snížení na úroveň přijatelného rizika.

Přijatelné riziko

 • riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP.
 • míra nebezpečnosti systému, kterou za stávajících technických, organizačních, ekonomických a sociálních podmínek se ještě považuje za únosnou,
 • takové riziko, které hrozí vznikem málo závažného následku a s nízkou pravděpodobností vzniku.

Zbytkové riziko

 • riziko, které zůstává i po použití všech ochranných opatření.

Na riziko se vždy ptáme otázkou: „JAK VELKÉ je ohrožení; JAKÁ je pravděpodobnost, že dojde k úrazu a s JAKÝMI následky?“Základní kroky analýzy a hodnocení rizik Základní kroky analýzy a hodnocení rizik

Dokument analýza a hodnocení rizik Dokument identifikace a hodnocení rizik

Metody hodnocení rizik Metody hodnocení rizik

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s. • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 • Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
 • Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
 • Neodstranitelná rizika vyhodnotit, přijmout opatření k omezení rizik, vést dokumentaci o rizicích.

PROČ HODNOTIT RIZIKO ?

 • Povinnost vyplývající ze zákonných předpisů a norem.
 • Nezbytná podmínka pro efektivní řízení rizik.
 • Nedílná součást řízení podniku.
 • Prevence je levnější než odstraňování důsledků nežádoucí události.
 • Nežádoucí událost může vést k poškození až zániku firmy.
 • Neřešení problémů = nespokojenost zaměstnanců a narušení spolupráce mezi vedením a zaměstnanci.
 • Kontrola z OIP.
 • Možnost vzniku obchodních problémů.


JAKÉ NEŽÁDOUCÍ NÁSLEDKY NA PRACOVIŠTI HROZÍ ?

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • Požáry.
 • Živelné události
 • Nehody a havárie (zaviněné i nezaviněné).
 • Krádeže.
 • Účetně neevidované know-how, duševní vlastnictví.
 • Poškození nebo zničení materiálu, zboží.
 • Nedodržení smluv, závazků.
 • Překročení či porušení zákonných norem atd.


CO OČEKÁVÁME OD ANALÝZY RIZIK ?

 • Odhalit konkrétní nebezpečí.
 • Identifikovat zdroje rizik, resp. nežádoucí faktory schopné způsobit škodu.
 • Z podstaty nebezpečí/rizikového faktoru a charakteru pracovních činností odvodit, jaký průběh může mít nehodový děj (scénář nežádoucí události).
 • Odhadnout, s jakou pravděpodobností se nehodový děj stane atd.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK