Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečíém stanovuje § 4, odst. 2 Zákona č. 133/1985 Sb.

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti:

 • při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku Požární úsek látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu EU, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
 • u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
 • ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
 • v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,
 • při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
 • v budovách o sedmi a více nadzemních podlaží nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů ,
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob , ve stavbách pro obchod , ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ,
 • v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,
 • u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah .

POZNÁMKA: pro účely začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí se výhradně používají hodnoty nahodilého požárního zatížení Np uvedené v příloze č. 2, Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Nelze tedy pro tyto pčely použít hodnoty uvedené například v požárně bezpečnostním řešení.


Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

Stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, taneční sály apod.)

Stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2 (velkoprodejny, nákupní střediska apod.).

Stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek. Ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.

Stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je stavba nebo její část určená k užívání:

 • osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,
 • těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo
 • osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

 • v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření ztráta orientace osob (podzemní hromadné garáže, podzemní systémy hromadné dopravy apod.),
 • v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušnin, pyrotechnických výrobků apod.),
 • za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,
 • v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (např. výroba pracích prášků, pneumatik, pryžového zboží, plastů, pryže, atd.),
 • v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o 7 a více nadzemních podlaží, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízenou chráněnou únikovou cestu,
 • ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení a o 7 a více nadzemních podlaží nebo 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK