Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí

Povinnost provozovatele zpracovat začlenění činností podle požárního nebezpečí stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba musí zahájením své činnosti provést začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí na základě přiřazení charakteristik, definovaných v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, pro všechny provozované činnosti. To provádí osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany (podle § 11 Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně).
Začlenění má zcela zásadní význam pro plnění povinností ve stanveném rozsahu. Při nesprávném začlenění jsou tedy plněny jiné povinnosti, než které ukládají právní předpisy a může dojít k nedostatečnému zajištění požární ochrany v organizaci a možnost následné sankce až do výše 1 000 000,- Kč.

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do třech kategorií:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím Činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které nejsou uvedené v části „činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“ ani „činnosti s vysokým požárním nebezpečím“.

Jednotlivé činnosti se začleňují podle největšího požárního rizika, tj.. jestliže činnost
vykazuje znaky charakterizující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím i znaky pro činnost
s vysokým požárním nebezpečím, je začleněna do kategorie s vysokým požárním
nebezpečím.


Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.

Vyjde-li najevo, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se nesprávně začlenila do kategorie podle požárního nebezpečí, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.

Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím se zpracovává podle ustanovení § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Dokumentace obsahuje:

  • označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,
  • uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
  • přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu,
  • prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.

Související legislativa

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

§ 11, Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně


Odborná způsobilost


(1) Plnění povinností podle § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, není-li dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen “hasičský záchranný sbor”)1j) vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru.


(2) Plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.


(3) Fyzickým osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen “osvědčení”). Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.


(4) Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména


a)právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany,


b)požární bezpečnosti staveb a technologií,


c)posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,


d)funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,


e)fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických účinků zplodin hoření.


(5) Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být vykonávána v pracovněprávním vztahu1n) anebo na základě zvláštního zákona.1o)


(6) Plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) může vykonávat preventista požární ochrany. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy (§ 16 odst. 1).


(7) Osoba odborně způsobilá podle odstavce 1 má odbornou způsobilost i k výkonu činnosti technika požární ochrany. Osoba odborně způsobilá podle odstavce 2 má odbornou způsobilost i k plnění úkolů podle odstavce 6.


(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení, obsah a rozsah odborné přípravy.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK