Preventivní požární hlídky

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Zřízení preventivní požární hlídky

 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky:

  • v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
  • v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce (např. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob). V tomto případě mohou krajský úřad nebo obec svými právními předpisy upravit povinnost zřídit preventivní požární hlídku. Tato povinnost bude platit pouze na území kraje nebo obce.

Zřízení preventivní požární hlídky – legislativní požadavky

Činnost preventivní požární hlídky

 
Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky jsou součástí požárního řádu (jeho přílohou). Pokyny musí obsahovat:

  • určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena,
  • jmenný seznam členů hlídky,
  • stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
  • seznam a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti

Počet členů preventivní požární hlídky není legislativně určen, organizace jej určuje sama podle svých specifických podmínek. Tuto skutečnost zapracuje do dokumentace požární ochrany. Při určování počtu členů je nutné vzít do úvahy charakter a dispozici pracovišť a prováděných činností. Důležité je také to, zda se jedná o veřejnosti přístupné prostory.

Preventivní požární hlídka se ustanovuje trvale nebo může být ustanovena jednorázově, např. pro činnost prováděnou na přechodném pracovišti. V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti organizace, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. To znamená i zřízení preventivní požární hlídky a zpracování pokynů pro její činnost.

Odborná příprava členů PPH Odborná příprava členů PPH

POZOR Nezaměňujte preventivní požární hlídku s požární hlídkou – ta je zřizována jako určitá náhrada jednotky požární ochrany za podmínek legislativně vymezených – Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně § 13 a je to jakési hasičské družstvo, určené k malým požárním zásahům. Požární hlídky se příliš často nevyskytují.

Dokumentace o činnosti preventivní požární hlídky – legislativní požadavky

Sankce

Podle Zákona č. 133/1985 sb. O požární ochraně, § 76 odst.(2, písm c) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1

(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.

Preventivní požární hlídky – sankce


Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek zahrnuje teoritickou i praktickou část.

Objednejte si outsourcing BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


Související legislativa

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., § 13


Preventivní požární hlídky se zřizují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.
 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
  
2) Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, § 27, Druhy dokumentace požární ochrany:
(1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří:


i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,


j)dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Sankce


Zákon č. 133/1985 Sb., § 76:
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že:


Písm. c) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1


(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně uvedené výše.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK