Přenosné hasicí přístroje

Přenosné hasící přístroje jsou určeny pro prvotní protipožární zásah tj. pro hašení začínajícího požáru.

Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístoj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí. Podle § 4,odst.2, písm. a) Vyhlášky č.246/2001 Sb. jsou považovány za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se považují

Stanovení typů a množství hasících přístrojů

hasící přístroje

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy), které provozují činnost nebo jsou vlastníky objektů, u nichž zahájení činnosti nebo užívání objektu podléhá stavebnímu řízení, obstarávají, zabezpečují a instalují věcné prostředky požární ochrany v množství a druzích, které jsou uvedeny v technickém řešení zabezpečení požární ochrany, resp. posouzení požárního nebezpečí Posouzení požárního nebezpečí.
V objektech nebo zařízeních, kde nelze počet a druhy hasicích přístrojů prokázat technickým řešením požární ochrany nebo jiným způsobem, se instalují počty přenosných hasicích přístrojů minimálně:

  • na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejm. organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím),
  • na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo látek předcházejících do kapalného stavu),
  • pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasící schopnosti, instaluje se 1 přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 6 kg hasicí prášek nebo 6 kg halon nebo 5 kg CO2 nebo 9 litrů vodního roztoku pěnidla.

Tabulka doby minimální činnosti hasicího přístroje daného typu o hasební schopnosti

Rodinné domy, bytové domy, ubytovací zařízení, garáže apod. zkolaudované po 1.7.2008 musí být vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A . Tuto povinnost stanoví Vyhláška č. 23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb_

Použití hasících přístrojů

Pro označení použití hasicího přístroje na štítku přístroje se používá označení třídy požáru Třídy požáru.

použití hasících přístrojů

Umístění hasicích přístrojů

 
Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Kontroly a revize hasicích přístrojů

 

Kontrola hasicích přístrojů

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce:

  • po každém jeho použití,
  • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození),
  • nejméně 1 x za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší,
  • první kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Periodická zkouška

Periodická zkouška je součástí údržby hasicích přístrojů. Provádí se u:

  • vodních a pěnových 1 x za 3 roky,
  • ostatních 1 x za 5 let.

Kontroly a revize hasicích přístrojů Více informací

Druhy hasicích přístrojů

 
Vodní hasicí přístroj Vodní hasicí přístroj

Pěnový hasicí přístroj Pěnový hasicí přístroj

Práškový hasicí přístroj Práškový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj Sněhový hasicí přístroj

Halonový hasicí přístroj Halonový hasicí přístroj


Související legislativa

 
Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně_
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb

Objednat hasicí přístroje v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.

Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK