Požární dveře

Požární dveře patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu(§ 5 odst. 1 písm. a) Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně_). Za nesplnění může státní požární dozor vyměřit pokutu až do výše 250 000,- Kč (písm. f), § 76, _Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně).

Rozdělení

EI – požární dveře brání šíření požáru mimo požární úsek,
EW – požární dveře omezují šíření požáru mimo požární úsek,
SC – kouřotěsnými dveře brání průniku kouře a zplodin hoření uvnitř požárního úseku,
EI-SC kouřotěsné požární dveře brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek,
EW-SC kouřotěsné požární omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek,
Dále budeme používat souhrnný název “požární dveře”.

Více informací o značení požárních dveří
Druhy konstrukcí

Požární dveře

Provoz

Při provozu požárních dveří se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo další podrobnější dokumentace.

Provozuschopnost požárních dveří se prokazuje dokladem o jejich montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti , údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. Provozuschopnost je možné také prokazovat také záznamy v příslušné provozní dokumentaci, např. v provozní knize. (§7, odst. 1-3, Vyhlášky č. 246/2001 Sb.)

Požární dveře, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení , musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření. (§ 4, odst. 2, Vyhlášky č. 202/1999 Sb . )

Kontrola provozuschopnosti požárních dveří

Kontrola požárních dveří se provádí nejméně 1x za rok.
Více o kontrole požárních dveří.
Doklad o kontrole požárních dveří.

Související legislativa


Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně_
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

ČSN

ČSN 73 0802
ČSN 73 0804
ČSN 73 0810.
ČSN EN 1634-1
ČSN EN 1634-2
ČSN EN 1634-3

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře jsou značeny:

písmennou značkou

EI – požární dveře brání šíření požáru mimo požární úsek
EW – požární dveře omezují šíření požáru mimo požární úsek ,
SC – kouřotěsnými dveře brání průniku kouře a zplodin hoření uvnitř požárního úseku.
EI-SC kouřotěsné požární dveře brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek .
EW-SC kouřotěsné požární omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek .

značení požárních dveří
Zdroj: www.mvcr.cz.

Číselnou značkou

hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),

Značkou druhu konstrukce

dříve D1, D2, D3, nyní: DP1, DP2, DP3.

značení požárních dveří
Zdroj: www.mvcr.cz.

Grafickou značkou

křížek v kolečku, je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,
5. v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

Výše uvedené značení požárních jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).
Funkčním vybavením požárních dveří je zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje, které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří.

Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí v následujícím sledu: např. EI 30 D2 (křížek v kolečku) (tj. požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu DP2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 (křížek v kolečku).

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku. Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost značky shody.

Požárně technická charakteristika „druh konstrukce/druh konstrukční části“ byla zavedena normou ČSN 73 0802 s označením druhů konstrukčních částí D1, D2, D3. V revidované normě ČSN 73 0810, z roku 2005, jsou nově označeny druhy konstrukčních částí DP1, DP2, DP3.


Konstrukční části druhu DP1
nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:


a)pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, pokud výrobky třídy A2 jsou celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek (např. pojivo u izolací z minerálních vláken),
b)nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a) (např. tepelné a zvukové izolace), a to tak, že v požadované době požární odolnosti se nedosáhne teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích není závislá stabilita a únosnost konstrukční části.
Není-li teplota dle bodu b) jednoznačně určena, doporučuje se považovat teplotu 180 °C za teplotu vzplanutí. I když konstrukční část zahrnuje také výrobky podle bodu b) a výsledná třída reakce na oheň celého výrobku je třídy B, může být tato konstrukce zařazena do DP1.


Konstrukční části druhu DP2
nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:
a) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí, u nichž se po dobu požadované požární odolnosti nenaruší jejich stabilita a jejichž tloušťka je ověřena zkouškou, nebo je alespoň 12 mm (např. omítky na pletivu, desky na bázi sádry a jiné deskové materiály odpovídajícího zatřídění),
b) z výrobků třídy reakce na oheň A1 až D umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a); na těchto výrobcích je závislá stabilita konstrukční části (např. dřevěné sloupky, dřevěné nosníky),
c) případně také z výrobků kterékoliv třídy reakce na oheň umístěných uvnitř konstrukční části, aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukční části (např. tepelné či zvukové izolace mezi dřevěnými sloupky, opláštěné dle bodu a)).
Výrobky podle bodu a) mají omezit hoření výrobků dle bodů b), c) tak, aby v požadované době požární odolnosti se nedosáhlo jejich teploty vzplanutí a tím aby nedošlo k jejich odhořívání a ke zvýšení intenzity požáru v hořícím prostoru.


Požární odolnost konstrukcí druhu DP2 nepřesahuje zpravidla 45 minut. Uvedené tloušťky vrstev příkladů konstrukcí druhu DP2 je třeba považovat za minimální pro požární odolnosti do 45 minut; požaduje-li se vyšší požární odolnost, skladby a tloušťky vrstev se musí upravit a ověřit. Výrobky třídy A2 smí obsahovat nejvýše 5 % organických hmot.


Konstrukční části druhu DP3
zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

Kontrola provozuschopnosti se provádí v rozsahu průvodní dokumentací výrobce nejméně 1x za rok, (pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší). §7, odst. 4-6, Vyhláška 246/2001 Sb.


Kontrolu provádí výrobcem určená osoba nebo ji určí provozovatel požárních dveří. Podmínkou je znalost průvodní dokumentace výrobce dveří.


Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení


Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. § 7, odst. 6 Vyhláška 246/20012 Sb.)

Kontrola provozuschopnosti se provádí v rozsahu průvodní dokumentací výrobce nejméně 1x za rok, (pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší). §7, odst. 4-6, Vyhláška 246/2001 Sb.


Kontrolu provádí výrobcem určená osoba nebo ji určí provozovatel požárních dveří. Podmínkou je znalost průvodní dokumentace výrobce dveří.


Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení


Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. § 7, odst. 6 Vyhláška 246/20012 Sb.)

Doklad o kontrole požárních dveří vždy obsahuje následující údaje:  1. údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

  2. adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

  3. umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

  4. výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

  5. datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

  6. písemné potvrzení, že osoba, která provedla montáž, revizi, kontrolu, údržbu a opravu níže uvedených zařízeních, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. Podnikatel musí vyznačit údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci musí poskytnout údaj o tomto zápisu; zaměstnanec vyznačuje obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavateleTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK