Za chráněnou únikovou cestu se ve smyslu ČSN 73 0802 ČL. 9.3 považuje trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostaný požární úsek.

Typy chráněných únikových cest v nevýrobních objektech

CHÚC typu A

Od ostatních požárních úseků je oddělena požárními uzávěry otvorů a je odvětrána přirozeným nebo nuceným větráním.
Doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 4 minuty.
Mezní délka je 120 m.
Je určena pro objekty s h (výška objektu) ≤ 22,5 m;

CHÚC typu B

Od ostatních požárních úseků je oddělena požárními uzávěry otvorů a její součástí je i samostatně větraná požární předsíň s dveřmi zabraňujícími průniku kouře.
Je odvětrána jako CHŮC A.
Doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 15 minut:

 • odvětrání provedeno přirozeně nebo nuceně, součástí je požární předsíň s dveřmi zabraňujícími průniku kouře (S),
 • provedení bez požární předsíně, s přetlakovým větráním,
  Je určena pro objekty 22,5 ≤ h≤ 45 m.

CHÚC typu C

Od ostatních požárních úseků je oddělena požárními uzávěry otvorů a její součástí je požární předsíň s dveřmi zabraňujícími průniku kouře.
Prostory včetně předsíně musí být větrány přetlakovou ventilací.
doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 30 minut.
Je určena pro objekty h > 45 m.

Podmínky stanovené vyhláškou č. 23/2008 Sb, příloha č. 6.

Na chráněné únikové cestě lze umístit hořlavý předmět za těchto podmínek

 • vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,
 • hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu pokud se nejedná o květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.
 • hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem CHÚC.
 • hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,
 • v CHÚC lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,
 • hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,

Hořlavý předmět výše neuvedený lze do CHÚC umístit, jestliže

 • jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka, že čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.
 • jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku že čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – třídu reakce na oheň nejméně D nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Předměty uvedené výše nesmí:

 • ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
 • zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty,
 • bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu zní.
 • Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu bránit přenesení hoření.

V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 × 2 m za podmínky, že je stavba v části umístění tohoto předmětu zajištěna:

 • elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasicím zařízením, nebo
 • elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní hasební zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.

Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.

Hořlavé předměty a předměty podle A.6. lze umístit pouze v chráněné únikové cestě s nejvyšší kapacitou.
V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé předměty.
Výše uvedené se nevztahuje na:

 • hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 část 2,
 • povrchovou úpravu provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo závaznými českými technickými normami.