Základní bezpečnostní analýzy

Stručné informace o základních bezpečnostních analýzách, jejichž provedení je předepsáno legislativou České republiky.

IDENTIFIKACE, ZHODNOCENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

Podle Zákoníku práce je provedení identifikace rizik základním úkonem potřebným pro správné řízení BOZP. Z něho vychází všechny další činnosti a je podkladem pro systém řízení i veškerou dokumentaci BOZP.

Riziko vyjadřuje pravděpodobnost a míru hrozící škody, vyplývajících ze všech nebezpečí v organizaci.

Identifikaci rizik by měla zpracovávat a hodnotit odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, tj. držitel osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik. Rizika se musí pravidelně přehodnocovat a je nutné přijímat opatření k jejich odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou míru.

KATEGORIZACE PRACÍ

Podle § 37- 41 Zákona č. 258/00 Sb. je povinen každý zaměstnavatel zpracovat kategorizaci prací bez ohledu na počet svých zaměstnanců. Hodnotí se rizikové faktory stanovené prováděcím předpisem. tj. hluk, prach, chemické látky, vibrace, neionizující záření a elektromagnetická pole, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, práce v zvýšeném tlaku vzduchu. Zpracované hlášení je nutné odevzdat územně příslušnému hygienickému orgánu. V některých případech je nutné doložit měřením nebo snímkem pracovního dne.

ZAČLENĚNÍ ČINNOSTÍ DO KATEGORIÍ PODLE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Na základě Zákona 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášky 246/2001 Sb. pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je zásadním krokem začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí. Z tohoto úkonu vyplývají všechny další povinnosti na úseku požární ochrany. Začlenění může provést pouze osoba odborně způsobilá v PO nebo požární technik.

Rozlišujeme tyto kategorie:

  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
  3. s vysokým požárním nebezpečím.

Rozsáhlejší a podrobnější informace naleznete v Lexikonu BOZP a PO nebo použijte fultextové vyhledávání.