Výsledky hledání „Lexikon“

Stránky – celkem nalezeno: 65

Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Lexikon PO

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se požární ochrany.

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Lexikon PPV

Co jsou pracovněprávní vztahy Pracovní poměr Přestupky a pokuty na úseku pracovněprávních vztahů Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky Evidence osobních dat Vznik pracovního poměru Náležitosti pracovní smlouvy Zkušební doba

více »


Lex PO

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata. Pokud nenaleznete to, co hledáte, napište nám. Vše co je zde obsaženo, je poskytováno zdarma. Pro nalezení potřebných informací doporučujeme použít VYHLEDÁVÁNÍ –…

více »


Identifikace a zhodnocení rizik

Identifikace a zhodnocení rizik je základní bezpečnostní analýzou a výchozím úkonem pro stanovení systému BOZP a PO a jeho řízení.

více »


Péče o technická zařízení

Revize, kontroly, výcvik a školení obsluh, zpracování dokumentace atd.

více »


Základní povinnosti

Velmi stručný přehled povinností zaměstnavatelů v BOZP a PO

více »


Základní bezpečnostní analýzy

Stručné informace o základních bezpečnostních analýzách, jejichž provedení je předepsáno legislativou České republiky.

více »


Péče o zdraví zaměstnanců

Stručný popis základních povinností zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

více »


Dokumentace BOZP a PO

Stručný popis dokumentace BOZP a PO, kterou jsou zaměstnavatelé povinní na základě platné legislativy zpracovat.

více »


Základní povinnosti v PO

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany, které jsou legislativně předepsány.

více »


Bez zvýšeného požárního nebezpečí

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba.

více »


Se zvýšeným požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi se zvýšeným požárním nebezpečím.

více »


S vysokým požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi s vysokým požárním nebezpečím.

více »


Technická zařízení

Stručný výčet povinností při používání technických zařízení.

více »


Bezpečnostní značení

Bezpečnostní označení pracovišť zahrnuje bezpečnostní tabulky, značení komunikací, nebezpečných prostorů apod.

více »


Začlenění PO

Povinnost provozovatele zpracovat začlenění činností podle požárního nebezpečí stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

více »


Základní povinnosti organizací v PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

více »


Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany stanoví § 16, zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

více »


Dokumentace PO

Povinnosti související se zpracování dokumentace požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

více »


Skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek

Požadavky na skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek vymezuje nařízení vlády č. 246/2001 Sb. Skladování výbušnin řeší vyhláška č. 99/1995 Sb. Další požadavky jsou uvedeny v příslušných normách.

více »


Sektory BOZP

Zásady bezpečnosti práce pro jednotlivé sektory (oblasti) pracovních činností.

více »


Test firmy

Chcete vědět na kolik procent plníte zákonné povinnosti v bezpečnosti práce a požární ochraně ve vaší firmě?

více »


Preventivní požární hlídky

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

více »


Věcné prostředky požární ochrany

Věcné prostředky požární ochrany vymezuje vyhláška č. 246/2001 Sb. Mezi věcné prostředky PO patří především hasicí přístroje.

více »


Školení PO pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Školení PO pro vedoucí zaměstnace

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Odborná příprava preventistů PO

Pro provádění některých úkolů v požární ochraně může organizace jmenovat jednoho nebo více praventistů PO. Předpokladem pro výkon jejich funkce je odborná příprava.

více »


Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Školení PO mimopracovní doba

Školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době se zajišťuje 1x za rok. Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců. Vzory a formuláře pro tematické plány časové rozvrhy a prezenční listiny týkající se školení osob pověřených zabezpečením PO v…

více »


Přestupky - pracovněprávní vztahy

Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatelel a orgánu jednajícího za zaměstnance Přestupky na úseku rovného zacházení Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců Přestupky na úseku náhrad Přestupky na úseku pracovní doby Přestupky na úseku dovolené Přestupky na úseku zvláštních…

více »


Požární úsek

Stavební objekty se dělí na menší úseky, které jsou vzájemně odděleny požárně dělícími konstrukcemi. Jejich účelem je bránit šíření požár.

více »


Legislativa a právní podklad BOZP

Právní předpisy řešící problematiku BOZP tvoří zákony, nařízení vlády, vyhlášky ústředních orgánů státní správy a nařízení Evropského parlamentu a Rady. Předpisy jsou obecně závazné.

více »


Nabídka pracovněprávní vztahy

Zajistíme pro vaší organizaci komplexní služby v oblasti pracovněprávních vztahů. Ta podlehá momentálně vysoké pozornosti kontrolních orgánů České republiky a neplnění stanovených povinností je nekompromisně pokutováno Můžeme pro vás zajistit: Audit. Průběžné zajištění (outsourcing řízení oblasti pracovněprávních vztahů, dále jen outsourcing PPV). Poradenství. h2.PRACOVNĚPRÁVNÍ AUDIT Audit se skládá z těchto…

více »


Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Co všechno musí udělat každý zaměstnavatel pro zajištění bezpečnosti práce (BOZP) ve své organizaci.

více »


Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z ustanovení zákoníku práce.

více »


Školení BOZP

Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím zaměstnavatel podle specifických podmínek a na záladě identifikace a zhodnocení rizik v organizaci.

více »


OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce.

více »


Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

více »


Pracoviště

Podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a provádí jej Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Pohyblivé zvedací pracovní plošiny

Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržbu a provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin stanovuje Vyhláška č. 19/1979 Sb. a ČSN ISO 18893 technická dokumentace výrobce.

více »


Stavebnictví

Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a dále jej rozvádí Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

více »


Koupaliště, bazény a sauny

Základní požadavky na koupaliště a sauny stanoví § 6 zákona č. 258/2000 Sb. Zákon rozděluje koupaliště na koupaliště ve volné přírodě a umělé koupaliště. Další požadavky stanovuje Vyhláška č. 238/2011 Sb.

více »


Skladování a manipulace s materiálem

Minimální požadavky na bezpečnost práce při skladování materiálů a manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a ČSN 269030.

více »


Formuláře a vzory dokumentace

Vzory dokumentace a formulářů z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (bezpečnostní analýzy, organizační směrnice, provozní předpisy, osnovy školení, jmenování, provozní deníky atd.)

více »


Vzory dokumentace PO

V této sekci naleznete vzory základní dokumentace požární ochrany. Upozorňujeme, že se jedná o vzory dokumentace, které nelze plně aplikovat na vaše konkrétní pracoviště.

více »


Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečíém stanovuje § 4, odst. 2 Zákona č. 133/1985 Sb.

více »


Přenosné hasicí přístroje

Přenosné hasící přístroje jsou určeny pro prvotní protipožární zásah tj. pro hašení začínajícího požáru.

více »


Kotelny

Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


Chemické látky

Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb.

více »


Školy a tělocvičny

Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, a činnostech s nimi přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.

více »


Provedení začlenění PO

Ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí vycházejí všechny další povinnosti v požární ochraně. Je to základní úkon, který musí provést každá organizace.

více »


Odborná způsobilost v PO

Podle zákona o PO a vyhlášky o požární pravenci jsou některé úkoly v požární ochraně vyhrazeny osobám, které mají odbornou způsobilost podle zákona o PO.

více »


Nařízení CLP

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení "CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.

více »


Nečekaná událost - dopravní nehoda

V případě potřeby volejte Policii ČR – 158! v případě dopravní nehody budete mít povinnost volat policii, když dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně přepravovaných věcí). k dopravní nehodě, kde dojde ke zranění osob nebo k usmrcení, vždy volejte policii policii volejte vždy, pokud…

více »


Inspektoráty práce - co mohou a co nesmějí

Hlavní úkolem inspektorátu práce je kontrola podnikatelských subjektů, zda dodržují povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. Hlavní kompetence a pravomoci inspektorátu práce stanovuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Zákon například umožňuje provádět kontroly, zda podnikatelé dodržují své povinnosti, které vyplývají z platných právních…

více »


Co dělat při kontrole z oblastního inspektorátu práce (OIP)?

Co s ohlášenou kontrolou BOZP? Máte nahlášenou kontrolu BOZP a nejste si jisti, zda máte vše v pořádku? Kontaktujte svého garanta BOZP a požádejte o konzultaci nebo o případnou asistenci při kontrole. Naši klienti mají tuto službu v rámci měsíčního paušálu a mohou ji tedy zdarma využít. Nemáte garanta BOZP?…

více »


Neobvyklá událost - kontroly z OIP

Kontroly, které provádí inspektoráty práce (OIP), patří mezi nejvíce obávané kontroly ze strany státního odborného dozoru. Víte, že v podstatě existují dva typy kontrol? Ano, ohlášená a neohlášená! Ohlášená kontrola bývá častější, což pro Vás znamená značnou výhodou, ať BOZP řešíte nebo ne. V případě, že máte svého garanta BOZP,…

více »


Jak podat stížnost/podnět ke kontrole?

Přesuňme se k tomu, co můžete dělat jako zaměstnanec, pokud máte dojem, že zaměstnavatel nedodržuje povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů ne z předpisů, které se týkají bezpečnosti práce. Můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce, kde můžete využít osobní poradenství, zaslat svůj dotaz e-mailem, rovněž můžete zaslat podnět ke kontrole…

více »


Neobvyklá událost - nahlášení kontroly z OIP

Než začnete panikařit, zachovejte chladnou hlavu. 1. Buďte korektní, zkuste zjistit, na co se u Vás inspektor zaměří. (Není povinen to sdělit.) 2. Důkladně si připravte veškeré dokumenty, které by kontrola z OIP mohla chtít! My doporučujeme zavolat svému garantovi BOZP. (Má s touto situací již zkušenosti.) 3. Požádat garanta…

více »


Komunikace a cesty

Cesty a komunikace podle použití rozdělujeme na: Únikové cesty – služí k evakuaci osob přítomných na pracovišti. Komunikace hlavní – slouží pro pohyb osob a vozidel na vnitřních I venkovních pracovištích. Cesty a uličky pro manipulaci s materiálem – převážně ve výrobních a skladových prostorách. Průchodové uličky – slouží pro…

více »


GDPR pro zaměstnance

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. Nejedná se ale v zásadě o nic nového, problematika je…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Aktuality – celkem nalezeno: 24

LEXIKON GDPR

Lexikon GDPR – všechny informace, které potřebujete.

více »


Pokuty za přestupky v BOZP.

Víte jaké jsou sazby za přestupky v oblasti BOZP, podle Zákona 251/2005 o inspekci práce?

více »


Pracovnělékařská péče

Problematikou pracovnělékařské péče se zabývá Zákon č. 373/2011, Sb. o specifických zdravotních službách a Zákoník práce.

více »


Aktualizace Lexikonu BOZP a PO

Zátěž teplem a chladem

více »


Požární dveře

Do Lexikonu jsme doplnili informace o požárních dveřích.

více »


Aktualizace Lexikonu BOZP a PO

Projděte si nově aktualizované stránky našeho Lexikonu BOZP a PO.

více »


Aktualizace Lexikonu BOZP a PO

Projděte si nově aktualizované stránky našeho Lexikonu BOZP a PO.

více »


Novinka v našem e-shopu - bezpečnostní tabulky

Rozšířili jsme pro vás sortiment z oblasti bezpečnostního značení.

více »


Základní povinnosti v BOZP 2015

Víte co vše musíte udělat pro to, abyste zajistili legislativně stanovené povinností na úseku bezpečnosti práce?

více »


Znáte online encyklopedii OSHwiki?

Multijazyková databáze informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

více »


Aktualizace lexikonu BOZP a PO - stroje, nástroje....

Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí řeší především Nařízení vlády, 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

více »


Odborná způsobilost v požární ochraně

Některé úkoly v požární ochraně jsou vyhrazeny odborně způsobilým osobám.

více »


Školení BOZP zaměstnanců

Povinnost provádět školení bezpečnosti práce stanoví Zákoník práce Nástupní školení Provádí se vždy při nástupu zaměstnance před vlastním zahájením práce.Je určeno pro nové zaměstnance (včetně agenturních zaměstnanců, zaměstnanců na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činností – pokud není zajištěno jiným způsobem). Bez jeho absolvován nesmí zaměstnanec zahájit vlastní…

více »


Značení chemických látek a směsí od 1.6.2015

Klasifikace a značení chemických látek a směsí   Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází…

více »


Agenturní zaměstnanci - BOZP a PO

Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci…

více »


!!! E-LEARNING BOZP (administrativa) ZDARMA - ZDE !!!

Ano, jak jsme dříve slíbili, tak se teď tak děje!!! KLIKEJTE, SDÍLEJTE, ŠKOLTE SE, JAK JE LIBO!!!

více »


!!! E-LEARNING PO (pro zaměstnance) ZDARMA - ZDE !!!

KURZ ZAČNETE KLIKNUTÍM SEM! VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ Několik informací o školení PO: • Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. • HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního…

více »


!!! E-LEARNING ŘIDIČI REFERENTI ZDARMA - ZDE !!!

ŠKOLTE SE ZDE *VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA * KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ Informace o školení řidičů referentů: • Školení je určeno pro zaměstnance, kteří řídí motorová vozidla pří výkonu své práce a nejedná se o řidiče “profesionály”. • Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče…

více »


!!! E-LEARNING PRVNÍ POMOC ZDARMA - ZDE !!!

Pracovní týden nám pomalu končí a sním i e-learningové kurzy zdarma a proto NEVÁHEJTE a VYUŽIJTE předposlední kurz ZDARMA – tentokrát se jedná o kurz PRVNÍ POMOCI !!!

více »


Nahlásila se Vám kontrola z OIP? - tady je řešení!

Co s ohlášenou kontrolou BOZP? Máte nahlášenou kontrolu BOZP a nejste si jisti, zda máte vše v pořádku? Kontaktujte svého garanta BOZP a požádejte o konzultaci nebo o případnou asistenci při kontrole. Naši klienti mohou tuto službu využít v rámci měsíčního paušálu. Nemáte garanta BOZP? Nemáte-li žádného garanta a nevíte…

více »


Lesní mateřské školy a jejich povinnosti v oblastech BOZP, BOZ dětí a PO

Jste provozovatele lesní mateřské školy nebo lesního kluby či jiného spolku, který se stará o předškolní výchovu dětí? Je důležité si uvědomit, že nezáleží na tom, zda jste zapsaní v rejstříku školních právnických osob nebo, zda Vaše Lesní mateřská škola funguje jako spolek či klub. Záleží na tom, že jste…

více »


Stavební řízení 2018

Stavební řízení Stavebnímu řízení předchází územní řízení a také ji v některých případech může (pokud to záměr vyžaduje) předcházet proces posouzen EIA.Proces EIA posuzuje vliv na životní prostředí. Jeho výsledkem je tzv. verifikační stanovisko. Po územním řízení a případně po EIA tedy následuje stavební řízení. Stavební řízení je řízením návrhovým…

více »


Co víte o školení požární ochrany?

Školení požární ochrany jsou povinné provádět právnícké a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Právnícké a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce. Školení požární ochrany je nutné zajisti i…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK