Značení chemických látek a směsí od 1.6.2015

15. 09. 2015

Novinky

Klasifikace a značení chemických látek a směsí
 

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.
R a S věty byly nahrazeny standardními větami o nebezpečnosti H věty a pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.
Chemická látka nebo směs musí být před uvedením na trh klasifikována a na základě toho označena podle nařízení CLP.

Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou látku nebo směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

  • obchodní název látky nebo směsi,
  • obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo, je-li dodavatelem právnická osoba, nebo obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, a telefonní číslo dodavatele, je-li dodavatelem podnikající fyzická osoba,
  • chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi ve tvaru jednoho z názvů uvedených v seznamu a v souladu s prováděcím právním předpisem; pokud látka není v seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
  • výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem,
  • standardní věty o nebezpečnosti H věty
  • pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.,
  • hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou k prodeji spotřebiteli
  • náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou látku nebo směs a látku nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené prováděcím právním předpisem.

Nové symboly pro značení chemických látek a směsí

Symboly pro značení chemických látek a směsí podle CLP

Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP

H- věty H – věty
P-věty P – věty
P-věty Úvodní pokyny k nařízení CLP


Související legislativa
 

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon (přílohy).
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí (přílohy).
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek (přílohy
).