Školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Rozsah a obsah školení a výcviku obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin – MEWP (Mobile Elevating Work Platforms) byl stanoven v ČSN ISO 18878. Ta byla ale k 1.12.2015 zrušena.
V platné ČSN ISO 18893, ve čl. 6.2 Výcvik obsluhy je uvedeno: Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluha byla vycvičena pod vedením kvalifikované osoby podle ISO 18878 (zrušeno) a této mezinárodní normy (tj.ČSN ISO 18893) před tím, než bude obsluhovat MEWP). MEWP je zkratka.

Kvalifikovaná osoba (qualified person) podle ČSN ISO 18893 čl. 3.10 jeosoba, která na základě uznaného stupně vzděláni, osvědčení nebo profesního postavení, nebo rozsáhlých znalosti, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit nebo analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem.

Z toho vyplývá, že není nikde stanovena kvalifikace školitele obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin může školit a jaký má být rozsah jejich výcviku. Tzn. že toto určuje provozovatel zařízení. Do úvahy připadá revizní technik zdvihacích zařízení a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik s dostatečnou znalostí dotčených zařízení

Doporučujeme použit školení v rozsahu zrUšené ČSN ISO 18878 až do doby než bude nahrazena.

5 Požadavky na školení a oprávnění k obsluze

5.1 Oprávnění k obsluze

MEWP mohou obsluhovat pouze řádně vyškolené a oprávněné osoby.

5.2 Odpovědnost za školení

Provozovatel MEWP je odpovědný za školení obsluhy, nebo za dohled nad tím, že je obsluha vyškolena nebo má zkoušku ze školení podle této mezinárodní normy.

6 Obsah školení

6.1 Základní školení

Obsluha musí být vyškolena z následujících znalostí:
a) výběr vhodné MEWP;
b) účel a používání návodů k použití, výstrah a instrukcí a bezpečnostních pravidel provozovatele;
c) prohlídka před začátkem provozu (viz ISO 18893);
d) faktory ovlivňující stabilitu (viz ISO 18893);
e) obvyklá nebezpečí a jak se jim vyvarovat (viz ISO 18893);
f) prohlídka pracovního místa (víz ISO 18893);
g) všeobecné znalosti předpokládaného účelu a funkcí všech ovládačů MEWP, včetně nouzových ovládačů;
h) použití osobních ochranných prostředků pro práci, na pracovním místé a v okolí:
i) bezpečný pojezd:
j) přeprava (pokud je to vhodné);
k) zabezpečeni MEWP proti neoprávněnému použití;
l) použití MEWP, která se porouchala;
m) vlastní provoz MEWP.

Školená obsluha musí pod vedením kvalifikované osoby obsluhovat MEWP dostatečně dlouhou dobu tak. aby prokázala dovednost v obsluhování MEWP.

*POZNÁMKA *Místní podmínky mohou vyžadovat rozšířeni o další problematiku.

6.2 Seznámení

Před tím, než je obsluha oprávněna k obsluze konkrétní MEWP nebo typu MEWP, musí být seznámena kvalifikovanou osobou s následujícím:
a) upozorněními a instrukcemi výrobce;
b) zvláštními funkcemi ovládačů jednotlivé MEWP;
c) funkcí každého bezpečnostního zařízeni specifického pro jednotlivou MEWP.

7 Organizace školení

7.1 Kvalifikovaný školitel

Školitel musí být kvalifikovaná osoba podle ISO 18893 (POZNÁMKA tj. : 3.10 kvalifikovaná osoba je osoba, která na základě uznaného stupně vzděláni, osvědčení nebo profesního postavení, nebo rozsáhlých znalosti, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit nebo analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem)

7.2 Způsobilost

K prokázání způsobilosti musí školená obsluha prokázat zkoušejícímu dovednosti v teorii i praxi.

7.3 Uchovávání záznamů

Záznamy o osobách školených pro obsluhu MEWP musí být uchovávány:
a) úspěšné vyškolená obsluha musí být vybavena osvědčením o školení podle této mezinárodní normy (viz přílohy A až E);
b) musí uvádět lhůtu, do které je osvědčení platné;
c) musí obsahovat jméno entity poskytující školení nebo opakované školení, jméno školitele(ů) a zkou¬šejícího^), jasnou identifikaci MEWP, pro které bylo školeni provedeno a datum školeni;
d) tyto záznamy musí být uchovávány nejméně po dobu platnosti osvědčení.

7.4 Školení/opakované školeni

Provozovatel musí zajistit aby obsluha byla vyškolena nebo opakovaně vyškolena tak, jak je to nezbytné pro udržení způsobilosti na přijatelné úrovni.
Příklady, kdy je nutné opakované školení (výčet nezahrnuje všechny možnosti):
a) uplynutí doby platnosti osvědčení.
b) zhoršení vykonávání práce,
c) dlouhá doba, po kterou obsluha nepracuje s MEWP,
d) nové technologie MEWP.

7.5 Přezkoušení/opakované přezkoušeni

Provozovatel musí zajistit aby obsluha byla přezkoušena nebo opakované přezkoušena tak, aby byla zhodno¬cena úroveň její způsobilosti.
Příklady, kdy je nutné přezkoušení/opakované přezkoušeni (výčet nezahrnuje všechny možnosti)
a) po skončení školení nebo opakovaného školeni,
b) uplynuti doby platnosti osvědčení

7.6 Prověřováni

Pro ujištění o tom, že je udržována přijatelná úroveň kvality musí být prováděno pravidelné prověřováni procesu školeni přezkušování a uchováváni záznamů.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK