Zátěž chladem

Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 3 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce

 • vykonávaná v charakteristické směně na venkovním pracovišti, na němž korigovaná teplota vzduchu není nižší než + 4 ° C,
 • vykonávaná v prostorách s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem nezbytným k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu, v nichž nejsou teploty nižší než + 4 °C, nebo
 • spojená se střídáním pobytu v teple a v chladu, například v chladírnách a mrazírnách.

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4 hodiny za směnu v prostorách s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně – vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně, která je nižší než +4° C.

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště

Ochranné nápoje Ochranné nápoje

 • pokud udržovaná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod +10 oC, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, s odpovídajícími tepelně izolačními vlastnostmi,
 • při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na +4 oC a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem s odpovídajícími tepelně izolačními vlastnostmi,
 • při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě +4 oC a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně (ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou). Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut,
 • nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je +10 oC a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.
 • při práci v udržované teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od +4 do -10 oC nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 oC 1 hodinu a od -20,1 do -30 oC 30 minut,
 • práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 oC (nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech). Ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 oC a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.
 • vstupy na pracoviště, na němž je vykonávaná trvalá práce, které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu.

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento. Ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na:

 • nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována teplota jako technologický požadavek nižší než 4 oC,
 • venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 oC.