Žebříky

Bezpečnostní požadavky na žebříky a práci na nich vychází především z přílohy Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Provozovatel je povinen provádět kontroly žebříků v souladu s návodem na používání, a to alespoň 1x za 12 měsíců.

Podle přílohy Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je provozovatel povinen zajistit provádění prohlídek žebříku v souladu s návodem na použití. Dále podle Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4 je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. A nakonec podle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4, odst. 2: Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Základní požadavky na žebříky a práci na nich

Označení žebříků Označení žebříků

Kontroly žebříků Kontroly žebříků
Bezpečnost práce na žebříku

 • Žebříky musí být zhotoveny z materiálů, které bezpečně snesou požadované zatížení.
 • Požadavky jsou založeny na maximálním celkovém zatížení 150 kg.
 • Žebříky jsou určeny k použití vždy jen jednou osobou, výjimkou je ale osoba, která zajišťuje (stabilizuje) žebřík nohou.
 • Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnance obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
 • Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg.
 • Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému u použití výrobcem určen.
 • Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevné, dostatečně velkém nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazovaných žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.
 • Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříku v souladu s návodem na použití.
 • Každý žebřík konstruovaný k použití jako opěrný žebřík musí mát označení s upozorněním, že horní tři příčle se nesmějí používat ke stání.
 • Každý žebřík konstruovaný k použití jako dvojitý žebřík musí mít označení s upozorněním, které příčle nebo stupadla se nesmějí používat ke stání.
 • Při vystupování a sestupování musí pracovník postupovat čelem k žebříku.
 • Dvojité žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky a táhly.
 • Dolní konce žebříků musí být protiskluzové. Bočnice se zajišťují dole nebo nahoře proti skluzu – buď speciální protiskluzovou úpravou zakončení žebříku, nebo například nasazením patek s kovovými hroty na spodní část.
 • Pokud jsou žebříky vybaveny stabilizační patkou, nesmějí se používat žebříky bez ní.
 • Vícedílné žebříky lze vysouvat jen do délky stanovené výrobcem. Bývá to spolu s ostatními pokyny uvedeno na boční straně postranic žebříku. Před vstupem na vícedílný žebřík je třeba zkontrolovat neporušenost zajišťovacích popruhů, pokud je žebřík má.
 • Žebřík lze používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.
 • Příčle žebříku musejí být za všech okolností vodorovné.
 • Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu neméně o 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.
 • Sklon jednoduchého žebříku není menší než 2,5:1 (větší rozměr udává délku svislé strany a menší délku strany ve vodorovném směru), za maximální sklon žebříku se považuje úhel asi do 70°. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříků ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.
 • U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním a dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jejich opatření s odpovídající účinností.
 • Při práci na žebříku, kdy je pracovních chodidly ve větší výšce než 5 m, se používá osobní zajištění proti pádu.


Kniha žebříků

Objednat deník v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Zakázané manipulace

 • Užívat žebřík jako přechodového můstku.
 • Používat žebříků, které nevyhoví zkouškám.
 • Ukročovat z opěrného žebříku na vyšší úroveň bez dodatečného zajištění, např. přivázání nebo použití vhodného stabilizujícího prvku.
 • Vyklánět, uživatel má během činnosti udržovat střed svého těla (břicho) mezi bočnicemi a obě nohy na stejném stupadle/příčli.

Související legislativa

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Označení žebříku musí být snadno čitelné a trvalé. Žebříky vyhovující ČSN EN 131 (část 1 a 2) mohou být označeny popiskem „ČSN EN 131“ a musí obsahovat následující informace:

 • jméno výrobce a/nebo dodavatele,
 • typ žebříku (popis typu žebříku včetně uvedení počtu a délky dílů),
 • sklon žebříku (u žebříků, které nemají sklon určen konstrukcí nebo typem),
 • maximální dovolené zatížení.


Informace o správném používání žebříků jsou často umístěny na žebříku ve formě piktogramů. Pokyny a zákazy vyplývající piktogramů nebo z návodu výrobce je nutno vždy dodržovat.

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.


Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.


 • Žebříky, které jsou poškozené, nesmí být používány.
 • Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím.
 • Kontroluje se především: zda jednotlivé části žebříku nejsou prasklé, nebo nalomené, uvolněné, neodborně opravené nebo jinak poškozené. Před použitím je nutno také zkontrolovat stabilitu žebříků. U dvojitého žebříku (štafle) musí být dokonalý styk všech čtyř bočnic s rovnou podložkou. U jednoduchého žebříku musí mít všechny konce štěřínů (bočnic) dokonalý styk se svislou rovinou, o kterou se žebřík opírá, a vodorovnou rovinou, na které stojí.
 • U dvojitého žebříku musí být plně funkční prostředky zamezující vzájemnému pohybu obou ramen.
 • U vícedílných žebříků se dbá na to, aby byla umožněna volná pohyblivost vodicích částí, funkčnost zajišťovacích prvků, správné spojení a upevnění násuvných prvků apod.