Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS

Kontrolní činností v rámci HZS se zabývá odbor prevence, který zodpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti PO. Kromě zabezpečování kontrolní činnost na úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku požárů se rovněž podílí na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a také v rámci své působnosti organizuje porady a metodická zaměstnání.


Státní požární dozor (SPD) je prováděn formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

 • Je prováděn u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u osob fyzických.

Kontroly se rozdělují do 3 kategorií:

1. Komplexní požární kontrola:

 • Tato kontrola prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany. Provádí se formou fyzické kontroly pracovišť a objektů, které daný subjekt využívá pro svou činnost. Součástí je i kontrola dokumentace PO. Tato kontrola musí být ohlášena minimálně 7 dní předem.

2. Tématická požární kontrola:

 • Během této kontroly se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany v oblasti předem stanovené v programu kontroly. I během této kontroly probíhá fyzické prověření pracovišť a dokumentace PO. Tématickou požární kontrolu není povinné předem ohlašovat.

3. Kontrolní dohlídka:

 • Slouží pro ověření plnění povinností, které byly uloženy komplexní požární kontrolou nebo tématickou dohlídkou.
 • Kontroly mohou být prováděny jednotlivými příslušníky s odbornou způsobilostí nebo určenou kontrolní skupinou, do které jsou zařazeni i příslušníci z jiných oborů (např. z oboru IZS), ti pak provádějí kontrolu ve své působnosti.

 • Výsledkem kontroly je sepsán zápis, který musí být projednán se statutární zástupcem nebo osobou jím pověřenou (na základě vystavení ověřené plné moci). Obsahem zápisu jsou zjištěné závady včetně opatření k jejich odstranění a termínu, kdy mají být závady odstraněny. Závady je nutné odstranit ve stanovených termínech

Dále se HZS podílí na:

 • zpracovávání plánů kontrolní činnosti, stanovisek k návrhům plánů kontrol, vyhodnocení kontrol za určitá období a podle druhu kontrol a jejich zaměření,
 • na přípravě podkladů pro nařízení krajů na úseku požární ochrany
 • na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Jak se připravit na kontrolu HZS?

Nejlépe průběžně a vše udržovat v aktuálně požadované stavu. Nicméně někde se stane, že něco unikne a proto zde máte stručný výpis toho, na co se kontroly HZS nejčastěji zaměřují.

PŘIPRAVTE SI TYTO PODKLADY:

1. Dokumentace požární ochrany:

 • požárně bezpečnostní řešení,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • začlenění činností dle požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace PO,
 • požární řád (včetně příloh) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
 • požární poplachová směrnice – musí být vyvěšena na viditelném místě,
 • požární evakuační plán (textová i grafická část) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
 • operativní karta – v případě pronajatého objektu byl měl mít zpracováno majitel objektu – je třeba vyžádat,
 • požární kniha – musí obsahovat zápisy o preventivních požárních prohlídkách preventistů (1x za 6 měsíců).

Veškerá dokumentace musí být podepsána statutárním zástupcem (případně jím osobou pověřenou).

2. Dokumentace o prováděném školení:

 • podepsané certifikáty ze školení požární ochrany,

V případě, že máte zavedené Preventivní požární hlídky, tak je potřeba:

 • prezenční listiny a tematické plány ze školení preventivních požárních hlídek,
 • jmenování členů a velitelů preventivních požárních hlídek,

V případě, že máte preventistu PO, tak je potřeba:

 • prezenční listiny a tematické plány ze školení preventisty PO,
 • jmenování preventisty PO.

3. Doklady o revizích a kontrolách:

 • revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
 • revize a kontroly instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (EPS, nouzové osvětlení, stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení, aj.) – v případě pronajatého objektu je potřeba vyžádat si alespoň kopie na jeho správě.

Dále se HZS při svých kontrolách zaměřuje na tyto oblasti:

1. Hasicí přístroje

 • musí být snadno přístupné a viditelné,
 • musí být zajištěné proti pádu,
 • musí být prokázána jejich provozuschopnost – doklad o revizi.

2. Bezpečnostní značení

 • únikové cesty a východy musí být viditelně označeny,
 • rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěry vody, plynu, produktovodů musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami.

3. Skladování zboží a materiálu

 • komunikační uličky a únikové cesty ve skladu i na zbytku plochy musí být volné a nezastavěné,
 • únikové východy, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, rozvaděčům, uzávěrům energií a požárně bezpečnostním zařízení musí být volné a nezastavěné,
 • dodržování bezpečné vzdálenosti skladovaného materiálu/zboží od stropních svítidel.

DOPORUČUJEME:
V případě komplexní kontroly, která musí být ohlášena minimálně 7 dní předem, doporučujeme tuto skutečnost oznámit i se svému poskytovateli služeb v rámci zajišťování PO a požádat o konzultaci či případnou asistenci při kontrole.